MİMARİDE ÖZGÜNLÜK VE KONSEPT

 

Mimari tasarım, özel bir alanda, özel bir problem için uygun çözüm arayışı olarak tanımlanabilir.

Yapı bulunduğu yere aittir ve tasarımın özgünlüğü ile yapının bulunduğu yerin özellikleri arasında

kesin bir bağlantı olduğu açıktır. T-COD Mimarlık, ‘’Özgünlük en başta özgür olabilmektir’’ düşüncesini

temel alarak projelerinde özgünlük ve konsept bütünlüğünü sağlamayı hedeflemiştir.

 

Mimari tasarım, uygulanabilirliğinin yanı sıra, estetiklik, ekonomiklik ve birçok farklı problemin

çözümlerinin bir arada değerlendirildiği oldukça karmaşık süreçlerin birleşimi sonucu ortaya çıkar.

Yer ile kurulan ilişki şekli çoğu zaman konseptin kavramsallaşmasını sağlayarak, tasarımın

şekillenmesinde belirleyici rol oynamıştır. Tasarım problemi yere ait unsurlardan gelen verilerle

çözümlenir. Bu anlamda mimari tasarım süreci, yere ait özelliklerden beslenen düşün temelli

edimsel bir süreç olarak ele alınabilir. Bu çalışma yere ait bağlamsal koşulların mimari tasarım

sürecinde konsept kavramıyla ilişkisini çözümlemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda öncelikle

konsept kavramı ve konsepti oluşturan bileşenler tanımlanmaya çalışılmıştır.

 

Ulaşılan bilgiler ışığında mimari tasarımda konseptin oluşum süreci kavramsallaştırılarak

Mimari Tasarımda Konsept Üretme Süreç Modeli adı altında ifade edilmiştir. Ardından konsept

bileşenlerinden biri olarak bağlam kavramının  konsept ile ilişkisi açıklanmış ve ilişki örneklerle

tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen tespitler ışığında bağlamın konsept kavramı ile umursamazlık,

karşılıklılık ve çatışma durumuyla ilişkide olduğu görülmüştür.