MİMARİDE ÖZGÜNLÜK VE KONSEPT

MİMARİDE ÖZGÜNLÜK VE KONSEPT

 

Mimari tasarım, özel bir alanda, özel bir problem için uygun çözüm arayışı olarak tanımlanabilir. Yapı bulunduğu yere aittir ve tasarımın özgünlüğü ile yapının bulunduğu yerin özellikleri arasında kesin bir bağlantı olduğu açıktır. T-COD Mimarlık, ‘’Özgünlük en başta özgür olabilmektir’’ düşüncesini temel alarak projelerinde özgünlük ve konsept bütünlüğünü sağlamayı hedeflemiştir.

Mimari tasarım, uygulanabilirliğinin yanı sıra, estetiklik, ekonomiklik ve birçok farklı problemin çözümlerinin bir arada değerlendirildiği oldukça karmaşık süreçlerin birleşimi sonucu ortaya çıkar. Yer ile kurulan ilişki şekli çoğu zaman konseptin kavramsallaşmasını sağlayarak, tasarımın şekillenmesinde belirleyici rol oynamıştır. Tasarım problemi yere ait unsurlardan gelen verilerle çözümlenir. Bu anlamda mimari tasarım süreci, yere ait özelliklerden beslenen düşün temelli edimsel bir süreç olarak ele alınabilir. Bu çalışma yere ait bağlamsal koşulların mimari tasarım sürecinde konsept kavramıyla ilişkisini çözümlemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda önceliklekonsept kavramı ve konsepti oluşturan bileşenler tanımlanmaya çalışılmıştır. Ulaşılan bilgiler ışığında mimari tasarımda konseptin oluşum süreci kavramsallaştırılarak Mimari Tasarımda Konsept Üretme Süreç Modeli adı altında ifade edilmiştir. Ardından konsept bileşenlerinden biri olarak bağlam kavramının  konsept ile ilişkisi açıklanmış ve ilişki örneklerle tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen tespitler ışığında bağlamın konsept kavramı ile umursamazlık, karşılıklılık ve çatışma durumuyla ilişkide olduğu görülmüştür.